CentrumEduMed Psychologia Schizofrenia – dlaczego chorzy mają tendencję do wycofywania się z życia społecznego? Jak można im pomóc?
Schizofrenia – dlaczego chorzy mają tendencję do wycofywania się z życia społecznego? Jak można im pomóc?

Schizofrenia – dlaczego chorzy mają tendencję do wycofywania się z życia społecznego? Jak można im pomóc?

0

Chorzy często sami rezygnują z życia społecznego. Zdarza się, że muszą również borykać się z problemem bycia wykluczanym – otoczenie, nie rozumiejąc chorego, może go unikać.

Choroby psychiczne – rodzaje

By lepiej rozumieć chorych, warto wiedzieć, jakie są rodzaje chorób psychicznych. Zaburzenia psychiczne mogą obejmować dowolną sferę życia psychicznego. Wyróżniamy zatem schorzenia dotyczące emocji i nastroju, funkcji poznawczych, motywacyjnych czy impulsów (np. patologiczny hazard, kleptomania). W znacznym odsetku diagnozowane są zaburzenia nastroju (przede wszystkim depresja oraz choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia lękowe. Wśród zaburzeń lękowych wyszczególniamy m.in. różnego rodzaju fobie (przykładowo tzw. lęk wysokości), zespół stresu pourazowego czy zespół lęku napadowego, charakteryzujący się atakami paniki występującymi bez uchwytnej przyczyny.

Jedną z najczęstszych, bo dotykającą około 1 % dorosłej populacji chorób psychicznych, jest schizofrenia.

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia należy do chorób psychicznych zaliczanych do psychoz. Tego rodzaju schorzenia cechują się występowaniem objawów wytwórczych (urojenia, omamy). W schizofrenii najczęstsze są omamy słuchowe w postaci „obcych głosów”, które mogą komentować zachowania chorego, rozmawiać o nim, i co szczególnie niebezpieczne – nakazywać mu pewne działania.

Warto zaznaczyć, że choremu brak krytycyzmu wobec tego, czego doświadcza, a wszelkie próby wyperswadowania mu nieprawdziwości jego doznań pozostają nieskuteczne.

Wycofanie z życia społecznego – jeden z objawów „negatywnych” schizofrenii

Objawy schizofrenii można podzielić na „pozytywne”, czyli niejako dodane, niewystępujące w warunkach pełni zdrowia psychicznego oraz objawy „negatywne”. Oprócz wycofania społecznego do objawów negatywnych zaliczyć możemy także utratę dotychczasowych zainteresowań, apatię, zobojętnienie emocjonalne czy mniejszą dbałość o siebie.

Progresja objawów negatywnych może doprowadzić do tzw. załamania linii życiowej, co oznacza zmiany uprzednich planów i celów pacjenta. Dlatego niezwykle ważne jest, by odpowiednio wcześnie zdiagnozować tego rodzaju symptomy i wdrożyć adekwatną terapię.

Dlaczego chorzy izolują się od otoczenia?

Przyczyny społecznego wycofania się chorych mogą być dwojakie. Po pierwsze wynikają one bezpośrednio z objawów schizofrenii i występujących w niej urojeń. Chorzy często mają przeświadczenie, że są śledzeni, podglądani, że wszyscy wokół nastawieni są wobec nich wrogo, nieustannie spiskując przeciwko nim.

Z drugiej strony poczucie nieufności z całą pewnością potęgowane jest przez zjawisko społecznej stygmatyzacji, kiedy to otoczenie samo wyklucza chorych piętnując ich i unikając z nimi kontaktu.

Jak pomóc chorym?

Schizofrenia jest ciężką chorobą, którą jednak można i trzeba leczyć. Obecnie właściwie prowadzona terapia lekami przeciwpsychotycznymi pozwala pacjentom nie tylko kontrolować objawy psychotyczne, ale i umożliwia dobrą remisję społeczną.

Ponadto ważne jest także przeciwdziałanie krzywdzącemu zjawisku stygmatyzacji, propagując wiedzę na temat choroby, jej przebiegu oraz objawów. Nieocenione dla pacjentów jest wsparcie osób najbliższych – ma to niebagatelne znaczenie dla powodzenia leczenia i osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

1/5 - (1 vote)
Reklama ubrania medyczne